kupní smlouva

…………………, r. č. …………………..;

bytem …………………………………

jako prodávající na straně jedné

 

a

…………………., r.č. …………………..

bytem …………………….

jako kupující na straně druhé

uzavírají podle § 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb. v platném znění občanského zákoníku tuto

kupní smlouvu

 

I.

Předmět smlouvy

 

Předmětem této smlouvy je převod koně plemene …………………….., barvy …………… jméno: ……………………., pohlaví ……………….., identifikační číslo …………………., číslo v registrační knize ……………………, datum narození……………………, místo narození …………………….., chovatel ……………………….., majitel ………………….., otec ……………………….., matka ……………………………. Kopie „Průkazu koně“ tvoří přílohu této smlouvy.

 

II.

Prodej

 

Prodávající tímto prodává kupujícímu koně uvedeného v čl. I této smlouvy za dohodnutou kupní cenu ve výši ………………,-Kč (slovy …………………. korun českých) a kupující předmět prodeje bez výhrad kupuje a přebírá do svého výlučného vlastnictví.

 

 

III.

Úhrada kupní ceny

 

Úhrada kupní ceny bude provedena …………………………….

IV.

Prohlášení

Prodávající prohlašuje, že na předmětu prodeje neváznou žádné dluhy či jiné závazky,  nebo zástavní práva, a že mu nejsou známy žádné skryté vady na předmětu prodeje.

Kupující prohlašuje, že se seznámil se stavem převáděného koně, tento je mu znám a v tomto jej do svého vlastnictví kupuje.

V.

Vady

 

Vyjde-li dodatečně najevo vada, na kterou prodávající kupujícího neupozornil, má kupující právo na přiměřenou slevu ze sjednané ceny odpovídající povaze a rozsahu vady. Půjde-li o vadu, která činí předmět prodeje, s ohledem na účel, pro jaký je kupován, neupotřebitelným, má kupující právo od smlouvy odstoupit.

Vady je povinen kupující u prodávajícího vytknout bez zbytečného odkladu, nejpozději do šesti týdnů od převzetí předmětu smlouvy.

VI.

Ohlášení změny

 

Prodávající i kupující berou na vědomí, že podle § 46 vyhlášky č. 136/2004 Sb. v platném znění jsou povinni do 5-ti pracovních dnů od změny majitele koně, tuto změnu hlásit změnu pověřené osobě, která vede registr.

VII.

Náklady

Náklady spojené s prodejem hradí ……………… Náklady spojené s vypracování této smlouvy hradí …………….

VIII.

Sankce

 

Pro případ prodlení s úhradou kupní ceny dle čl. III této kupní smlouvy, si smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,05% z kupní ceny za každý den prodlení.

Pokud nebude povinnost k uhrazení kupní ceny splněna ani v dodatečné deseti denní lhůtě, která bude stanovena ve výzvě doručené kupujícímu písemně, může prodávající od smlouvy odstoupit. Toto odstoupení nemá vliv na povinnost hradit smluvní pokutu. Od data odstoupení se však smluvní pokuta nepočítá.

IX.

Salvátorská klausule

Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným a/nebo nevykonatelným, zůstává platnost, účinnost a/nebo vykonatelnost ostatních ustanovení tímto nedotčena. V tomto případě nastupuje namísto neplatného, neúčinného či nevykonatelného ustanovení takové ustanovení, které se svým účelem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému či nevykonatelnému ustanovení.

X.

Závěrečná ustanovení

Účastníci smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze stran  obdrží po jednom.

V ……………………………..

kupující                                                                                                     prodávající

 

 

 

 

soutěžní křížovka

Platí od 22.2 2017 do 1.3 2017 a losovat se výherci budou 4.3 2017 na živo na youtube.

Odpovědi mi posílejte na Email : pmhorses@email.cz do názvu napište soutěž a do emailu vaše jméno a výsledek z tajenky 🙂

( klidně to pište i na fb nebo instagram)

otázky:

  1. Jaké je plemeno Daff?
  2. Část sedla ….
  3. Nejčastější nemoc kopyt u koně ?
  4. Část uzdečky ….
  5. 2x ročně odčervujeme kvůli ?
  6. Jeden ze tří chodu koně….
  7. Nejmenší plemeno koně na světě ??
  8. Kde je nám nejlíp ???